Voorwaarden


Algemeen

1.In deze voorwaarden worden de sites ( inclusief hoofddomeinen) exult.tv, exult.nu, exult.ws, exult-import.nl, exult-select.com, comicwinkel.nl, superheroines.eu, wrestling-shop.com, ufc-shop.com, henning-mankell.nl, bettie-page.nl, b-movie.tv, laurel-and-hardy.nl, lucyshow.nl, screemjams.com, documan.nl en kids-winkel.nl verder aangeduid als EXULT.
2.De koper van producten zal verder worden aangeduid als koper.
3.De producten die verkrijgbaar zijn via EXULT, worden aangeduid als product.
4.Op alle producten van EXULT zijn de navolgende leverings en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt EXULT u een schriftelijk exemplaar. Of kunt deze algemene voorwaarden onder aan de pagina downloaden als PDF bestand.
5.Naast deze algemene voorwaarden kan EXULT aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
6.De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van EXULT.

Verbinding

Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn onafscheidelijk verbonden met de on-line winkels van EXULT.NU | EXULT.TV | EXULT SELECT | EXULT.WS | EXULT-IMPORT.NL. Houdt u, als koper, er rekening mee dat deze web sites meer talen dan alleen Nederlands kunnen bevatten. Wanneer de koper een bestelling via een van onze online winkels plaatst gaat men automatisch akkoord met onze betalings- en leveringsvoorwaarden zoals deze hier uiteen zijn gezet.

Bestelling

1.De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van EXULT via Internet, e-mail of anderszins.
2.EXULT heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Aanbieding

1.Alle, op de website van EXULT vermelde, aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan of zolang producten nog te leveren zijn.
2.EXULT behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbieding.

Prijzen

1.Alle prijzen van EXULT zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten richting de koper. De verzendkosten richting koper worden toegewezen in de bestelorder of zijn aan te vragen bij EXULT. Leveringen in Nederland zijn GRATIS.
2.Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de web site van EXULT onder voorbehoud van druk- of typefouten. EXULT heeft het recht , voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
3.De producten van EXULT worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Afbeeldingen

1.Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de website van EXULT kunnen afwijken/gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn.

Betaling


1.Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de (aan)betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking, Ideal, PayPal, Sisow ( Sofort Banking | Mister Cash ).
2.Voor het geval dat EXULT een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.Indien koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag (14 dagen na aflevering bij koper) heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan EXULT verschuldigd van 10% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.
4.EXULT is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra EXULT hiertoe is overgegaan, zullen alle kosten hiervoor bij de koper in rekening worden gebracht. De buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 250,00.
5.Het eigendom van geleverde producten door EXULT wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
6.De in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Verzending

1.De producten reizen voor risico van de koper. De koper draagt ook het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2.De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.
3.Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar EXULT. De verzendkosten e.d. zijn voor rekening van de koper.
4.In geval de koper de producten geweigerd heeft, heeft EXULT het recht een factuur te sturen voor de door EXULT gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten als mede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 25,00.

Levering

1.Levering vindt plaats middels verzending van uw bestelling binnen maximaal 10 werkdagen vanaf de betalingsbevestiging, na ontvangst en inspectie van het product. Mocht de levertijd de 10 werkdagen overschrijden, dan krijgt de koper hierover bericht met de opgave van reden van vertraging.
2.De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Bestellingen die geplaatst worden bij EXULT hebben enige levertijd, dit komt door een aantal redenen:
. Omdat EXULT zelf zo efficient en effectief mogelijk haar bestellingen plaatst bij haar leveranciers. Hierdoor kunnen de transportkosten laag blijven waardoor EXULT haar producten voor een gunstige prijs kan aan bieden.
. Producten kunnen geimporteerd kunnen worden waardoor EXULT ook met de leveringstijd van de leveranciers zit.
. Producten kunnen in voorverkoop zijn waardoor EXULT ook met de leveringstijd en release datum van de leveranciers zit.
. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens EXULT te starten.
3.Gemiddelde leveringstermijn in de praktijk is 2 werkdagen na betaling binnen Nederland. Buitenland kan varieren van 2 tot 14 dagen.

Garantie


1.EXULT staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen, verleende diensten en voor deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2.De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten, te voorzien van een duidelijke klachtenomschrijving en dient ze in de originele verpakking te retourneren naar EXULT. Dit kan alleen door middel van verzending naar EXULT.
3.Mochten de defecten/gebreken veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.
4.De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling:
. indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
. door onoordeelkundig gebruik, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van externe oorzaken.
. indien producten niet op de juiste wijze zijn gemonteerd en/of onderhouden.
. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikelen kan de koper binnen 10 dagen na ontvangst retourneren aan EXULT, met duidelijke opgave van reden van retourzending. Het defecte artikel altijd in gesloten pakket opsturen en verzendbewijs goed bewaren, bij vermissing dient dit als bewijsstuk. 14 dagen zichttermijn alleen binnen Nederland: Met uitzondering van gewassen en/of gedragen textiel, beeld- en geluiddragers, promo- en bonusartikelen.

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciele garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met EXULT klantenservice waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan EXULT klantenservice.
Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciele en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

1.EXULT neemt geen producten terug om de volgende redenen:
. Indien er geen origineel betalingsbewijs (factuur/aankoopbon/mailfactuur) aanwezig is.
. Indien het product niet meer in de originele verpakking zit en/of geseald is.
. producten die schade hebben opgelopen.
. Indien de producten gewassen en/of gedragen zijn.
. Indien het gaat om beeld- en geluiddragers die niet meer geseald/verzegeld zijn.
. Het gaat om promo- en bonusartikelen.

VERKEERD PRODUCT ONTVANGEN: Stuur het verkeerde artikel retour naar ons adres en sluit altijd uw kopie invoice/kopie bestelformulier en factuur daarbij in. Wanneer producten niet langer in voorraad zijn bij ons en onze leverancier, behoudt EXULT zich het recht voor om deze te vervangen met een product van gelijke waarde of hoger. Surf altijd vooraf naar onze online winkels om de meest recente updates te bekijken.

KLEDING RETOUR: Gewassen en/of gedragen kledingstukken kunnen niet retour gezonden worden. Elk kledingstuk bevat duidelijke wasvoorschriften. Strijk nooit over de bedrukte delen van een kledingstuk. Wij adviseren om bedrukte kleding gewoon met de hand te wassen. Dit garandeert langer een betere conditie van bepaalde kledingstukken.

BEELD & GELUIDDRAGERS EN DE TAALFORMAT: Producten bevatten een duidelijke omschrijving in welke REGIO [REGIO 1,2 etc.] FORMAT [PAL,NTSC], TAAL [ENGELS,DUITS etc.] en/of PROGRAMMERING [PC,Playstation etc.] deze zijn. Het is de koper zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om hier vooraf goed op te letten alvorens men een product besteld. EXULT geeft geen geld terug wanneer een retourzending betrekking heeft op regio, taal, format en/of programmering.

LEEFTIJDSCATEGORIE: Een aantal van de producten (zoals GAMES en DVD's) wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart de koper dat hij of zij tenminste de gestelde leeftijd heeft. Ouders kunnen contact opnemen met ons om producten retour te sturen welke zonder toestemming zijn besteld door minderjarigen. Hierbij geldt dat de kosten van retourzendingen voor rekening van de ouders komen. Een heel aantal producten zijn van Leeftijdscategorieen voorzien. Van 12+,16+,18+ en/of MR [ Mature Audience = Voor Volwassenen ] Twijfelt de koper toch aan een product en/of kunt u geen leeftijd aanduiding terugvinden in onze online winkel neem dan vooraf contact met ons op!

Aansprakelijkheids-beperking

1.EXULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage en verkeerd gebruik.
2.EXULT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele extra kosten die men maakt voor de vervanging van het product.

Virussen, Spyware en Malware

EXULT houdt zich het recht voor om email te weigeren van de koper wanneer deze een virus bevat. EXULT zal de koper direct een reply sturen wanneer deze besmet is. Dit betekent dat eventuele vragen niet beantwoord zullen worden en het email adres van de koper voorgoed wordt geblokkeerd voor onze email programma's. De koper kan dan alleen nog maar schriftelijk corresponderen en/of een nieuw email account aanvragen waarmee men garandeert virusvrij te werken. Helaas is EXULT genoodzaakt deze maatregel toe te passen daar de laatste jaren het aantal geinfecteerde emails is toegenomen en EXULT geen enkel risico neemt naar derden. Het is noodzakelijk dat de koper een goed werkende en regelmatig geupdate virusscanner heeft geinstalleerd. Om al 80% virusvrij te internetten raden wij de koper aan Virusscanner en een Firewall te installeren. Virussen kunnen zich namelijk ook verspreiden via uw browser. Voor meer informatie: www.virusalert.nl.

Overmacht

1.Indien EXULT door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2.Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of ongeheel te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.
3.In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding. Ook niet als EXULT als gevolg van de overmacht enig voordeel moet hebben.
4.EXULT zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Ontbinding

1.Indien de koper zijn verplichtingen jegens EXULT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd/hij in staat van faillissenement wordt verklaard, bij surseance van betaling aanvraagt dan welaan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbied, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer van de producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, EXULT tot zijn laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
2.In gevallen onder 1 genoemd, heeft EXULT het recht, zonder een ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3.EXULT is ten aller tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4.In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij/zij te aller tijde eerst EXULT schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5.De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6.In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken ongedaan making van reeds door EXULT verrichte prestaties en heeft EXULT onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Wet op Privacy

De door de koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het EXULT klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen. EXULT maakt geen gebruik van het emailadres van de koper om een mailing/nieuwsbrief te versturen. Voor onze mailing/nieuwsbrief dient de koper zich zelf op te geven. EXULT probeert de koper hierdoor beter te informeren inzake leveringen en/of vertragingen van items.

De bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de transacties ontvangen uitsluitend de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Mocht de koper ooit iets in de bus en/of per email ontvangen waarvan men weet dat de gegevens bij ons vandaan komen laat ons dit dan altijd weten! We verstrekken nooit (e-mail)adressen aan derden t.b.v. commerciele doeleinden.

Contact informatieGroeneweg 9
6999 AW
Hummelo
Nederland

KLANTENSERVICE:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 9:00 t/m 17:00
Woensdag: 9:00 t/m 17:00
Donderdag: 9:00 t/m 17:00
Vrijdag: 9:00 t/m 17:00

TEL: +31 [0] 314 64 39 90

KLANTENSERVICE:

KVK 09092222 te Arnhem

IBAN/SEPA Nummer: NL85INGB0006053230
BIC Nummer: INGBNL2A

EXULT WINKELS ZIJN INTERNETWINKELS! JE KUNT ONS DUS NIET BEZOEKEN OP BOVENSTAAND ADRES!

Arbritrage

1.Voor rechtszaken is het Nederlands recht van toepassing. Bij oplosbare geschillen tussen koper en EXULT zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn. Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09 09 22 22.

Algemene voorwaarden

Door een bestelling geeft de koper te kennen, dat hij/zij met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. EXULT heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een mailing en/of bestellijst te wijzigen. Onze leverings-, publiciteits-, en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09 09 22 22.

Algemene voorwaarden downloaden